Pamětní místa připomínající nucené pracovní nasazení a osud takto perzekvovaných občanů se soustřeďují především na autentických místech internace (Jáchymov, Karviná, Korozluky, Mořina, Most, Příbram, Ostrava, Sýrovice, Zaječov ad.). Označení, že se na stavbě podíleli „pétépáci“ či političtí vězni, nesou některé budovy z 50. let (Hradec Králové, Praha 6) či celá sídla (Ostrov). Fungování nuceného pracovního nasazení přibližují také expozice a naučné stezky (Brandýs n. Labem, Jáchymov, Příbram), jeho oběti z řad politických vězňů připomínají symbolické hroby (Horní Slavkov, Jáchymov, Příbram).

Systém soudní i mimosoudní represe komunistického režimu v 50. letech byl spojen s několika formami nuceného pracovního nasazení. Charakter pracovních táborů a technických praporů byl závislý na konkrétním místě internace a charakteru práce, kterou museli odsouzení (trestanecké pracovní tábory, TPT, resp. nápravně pracovní tábory, NPT), přikázaní (tábory nucené práce, TNP) nebo povolaní (pomocné technické prapory, PTP) občané vykonávat.

Vězeňské pracovní tábory (postupně byly označovány jako trestanecké pracovní tábory, pracovní útvary, nápravně pracovní tábory) pod správou jednotlivých věznic byly zřizovány při průmyslových i zemědělských podnicích. Ústřední místo mezi nimi zaujímaly tábory při uranových dolech v oblastech Jáchymova (11), Horního Slavkova (4) a Příbrami (2), které nahrazovaly uzavírané pracovní tábory pro německé válečné zajatce, kteří zde – na základě československo-sovětské mezivládní dohody z podzimu 1945 – těžili rudu pod sovětskou vojenskou správou. Proces jejich postupné repatriace postavil režim před problém zajištění nových pracovních sil, které mělo zajistit poúnorové československé vězeňství. Od 1949 tak vznikaly nové tábory (Ústřední, Vykmanov I a II, Eliáš II, Ležnice, Svatopluk, XII, Bytíz), nebo byly přebírány tábory, v nichž předtím pracovali Němci (Rovnost, Svornost, Bratrství, Eliáš I, Mariánská, Vršek, Prokop, Vojna). Některé přechodně fungovaly jako tábory nucené práce (Nikolaj, Vršek, Vojna; resp. jen jako TNP – Plavno a Brod), neboť plánovaná „výroba“ vězňů odsouzených Státním soudem neprobíhala dostatečně rychle. Táborový systém postavený na vězeňské práci, včetně tisíců politických vězňů, procházel v letech 1949–1961 značnou dynamikou. Období spojené s jejich intenzivním rozvojem kulminující na konci roku 1953, kdy celkový počet vězeňských pracovních sil v uranovém průmyslu dosáhl 16 tisíc, vystřídala fáze výrazného poklesu – v roce 1956 na necelých sedm tisíc –, jenž souvisel s uzavřením táborů na Hornoslavkovsku (1954–1955) a některých na Jáchymovsku (Svornost, Bratrství, 1954, Vykmanov II, 1956). Postupné utlumování exploatace práce odsouzených a uzavírání dalších táborů pokračovalo i v dalších letech. Podle současných odhadů prošlo uranovými tábory téměř 43 tisíc politických vězňů (z celkového počtu 70 tisíc). Zemřelo zde téměř pět set vězňů, kteří se stali oběťmi zcela nevyhovujících podmínek (hladovění, strádání zimou, vysoké pracovní normy, minimální lékařská péče ad.), více než polovina v důsledku smrtelných pracovních úrazů, tři desítky byly zastřeleny ostrahou při pokusu o útěk

Tábory nucené práce (TNP) byly využívány k rychlé a tvrdé mimosoudní politické perzekuci, jejich zřízení bylo umožněno zákonem 247/1948 Sb. O umístění a délce rozhodovaly tzv. krajské přikazovací komise, od srpna 1950, kdy byla určena i maximální lhůta dvou let, pak tzv. trestní komise krajských či okresních národních výborů. Do táborů byly zařazovány osoby, které zde měly být tvrdou prací „převychovány“. V mnoha případech byli takto znovu postiženi lidé propuštění ze zaměstnání akčními výbory Národní fronty. Tábory nucené práce plnily dvojí účel – izolovaly tzv. politicky nespolehlivé osoby, jež režim využíval jako levnou pracovní sílu v oborech, které se potýkaly s trvalým nedostatkem pracovních sil (důlní průmysl, hutnictví, stavebnictví, zemědělství). Postupně se vytvořila síť několika desítek táborů, jimiž, jak se odhaduje, prošlo v letech 1948–1954 přes dvacet tisíc osob.

Pracovní tábory doplnily v letech 1950–1954 ještě pomocné technické prapory (PTP, někdy jsou také označovány jako vojenské tábory nucených prací, VTNP) zřizované od 1. září 1950 pro tzv. politicky nespolehlivé povolance k základní vojenské službě. „Pétépáci“ prošli jen minimálním základním vojenským výcvikem (beze zbraně), neboť hlavní účel spočíval v jejich nasazení k pracovním činnostem a v izolování od běžných armádních útvarů. Od podzimu 1951 byli k PTP povoláváni také „politicky nespolehliví“ záložníci k absolvování výjimečných vojenských cvičení. Původní dvouletá základní služba u PTP byla v témže roce prodloužena na neurčito, stejně jako délka výjimečného cvičení. Tímto způsobem byli do PTP zařazováni i muži propuštění z rušených TNP. Příslušníci PTP pracovali především ve stavebnictví (v tzv. lehkých PTP) a hornictví (v tzv. těžkých PTP). Odhaduje se, že mezi lety 1950–1954 prošlo pomocnými technickými prapory okolo 60 000 mužů.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Expozice PTP a Vojenské tábory nucených prací

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Expozice PTP a Vojenské tábory nucených prací

Ve spolupráci Svazu pomocných technických praporů-Vojenské tábory nucených prací ČR, města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a Národního muzea byla 25. listopadu 2016 otevřena v prostorech druhého patra jižního křídla brandýského zámku stálá expozice s názvem „Pomocné technické prapory – komunistické zločiny 50. let“. Část exponátů pochází z expozice, která byla v zámku umístěna od roku 2004 a jejímiž iniciátory byli bývalí příslušníci PTP František Holec a Jiří Růžička. Expozice představuje vývoj v Československu po komunistickém převratu v roce 1948, především v  50. letech, ukazuje způsob fungování represivních složek společnosti, mapuje vývoj Pomocných technických praporů v letech 1950–1954 a současně je představuje nejen jako zvláštní vojenské útvary pro občany komunistickou mocí označené za politicky nespolehlivé, ale rovněž jako nástroj perzekuce [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Brno-střed. Pamětní deska sběrného tábora nucených prací

Brno-střed Pamětní deska sběrného tábora nucených prací

Kamenná deska s ozdobnými bronzovými hřeby v rozích připomíná brněnský sběrný tábor nucených prací. Jejím autorem je výtvarník Milivoj Husák a byla odhalena v roce 1995. Nenachází se přímo na autentickém místě, neboť budova v Lidické ulici č. 63, v níž od roku 1841 sídlila tzv. donucovací pracovna, byla v roce 1960 zbořena a majitel nové budovy s instalací desky nesouhlasil. Ve zdejším sběrném táboře byli soustřeďováni muži přikázaní k nucené práci z brněnského a jihlavského kraje a z části okresů olomouckého a zlínského (gottwaldovského) kraje a poté odesíláni do jednotlivých táborů [viz Brno-střed. Pomník obětem táborů nucených prací]. Tábory nucené práce byly zřizovány podle zákona 247/1948 Sb., přijatého 25. října 1948 a byly určeny pro osoby, které se práci vyhýbaly, nebo ohrožovaly výstavbu lidově demokratického zřízení nebo hospodářský život (§ 2).

Prohlédnout detail
Brno-střed. Pomník obětem táborů nucených prací

Brno-střed Pomník obětem táborů nucených prací

Pomník, který tvoří betonový pylon s otisky prken, s železnými pruty symbolizujícími ostnaté dráty a s plastickým nápisem, je zapuštěn do vydlážděného kruhu. Byl odhalen v roce 1997 a jeho autorem je Milivoj Husák. Tábory nucené práce, podobně jako Pomocné technické prapory [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům] byly zřizovány s účelem izolace tzv. politicky nespolehlivých osob a jejich nasazení k práci v klíčových odvětvích národního hospodářství.

Prohlédnout detail
České Budějovice. Pamětní deska Pomocným technickým praporům

České Budějovice Pamětní deska Pomocným technickým praporům

Deska připomínající příslušníky Pomocných technických praporů byla odhalena 6. května 2010 na budově Krajského vojenského velitelství České Budějovice. Iniciovala ji Oblastní organizace svazu PTP při příležitosti 60. výročí zřízení těchto útvarů a záštitu nad akcí převzal primátor města Juraj Thoma. Podle návrhu Václava Šulisty desku z umělé hmoty realizoval sochař Michal Trpák. Odhalení se účastnili představitelé Krajského vojenského velitelství České Budějovice, města a kraje, členové Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupci Armády České republiky. Plastová deska s nápisem a vyobrazením znaku Pomocných technických praporů nese věnování od Oblastní rady Svazu PTP–VTNP Jižní Čechy. Pomocné technické prapory byly specifické vojenské pracovní jednotky, do nichž byly v letech 1950–1954 povolávány politicky nespolehlivé osoby podléhající brannému zákonu [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Chrudim. Pamětní deska Pomocným technickým praporům

Chrudim Pamětní deska Pomocným technickým praporům

Ve vstupní hale budovy městského úřadu byla 22. září 2017 odhalena z iniciativy okresního klubu svazu Pomocné technické prapory – Vojenské tábory nucené práce (PTP-VTNP) pamětní deska připomínající vojenskou službu 182 příslušníků Pomocných technických praporů z chrudimského okresu. Desku odhalili zástupci města Chrudimi a Českého svazu PTP-VTNP. Pomocné technické prapory (PTP) byly specifické vojenské pracovní jednotky, do nichž byly v letech 1950–1954 povolávány politicky nespolehlivé osoby podléhající brannému zákonu [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Děčín. Pamětní deska Pomocným technickým praporům

Děčín Pamětní deska Pomocným technickým praporům

Pamětní deska Pomocným technickým praporům z tmavého kamene s rytým textem byla odhalena 4. prosince 2008 za účasti zástupců Svazu PTP – VTNP Děčín a primátora statutárního města Děčín. V Děčíně byly v letech 1951 až 1954 dislokovány 60. (od 15. dubna 1951) a 62. (od 1. dubna 1951) lehký prapor PTP, jehož příslušníci byli určeni zejména pro stavební práce [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Horní Slavkov. Symbolický hrob politických vězňů

Horní Slavkov Symbolický hrob politických vězňů

Pietní místo slavnostně odhalené 30. května 1997 tvoří navršená mohyla kamenů s dvěma mramorovými deskami a vztyčeným křížem obtočeným řetězem a centrálně umístěnou kovovou trnovou korunou. Je jedním ze zastavení každoročních setkávání politických vězňů „Jáchymovské peklo“ organizované Konfederací politických vězňů. V oblasti Horního Slavkova byly vybudovány čtyři trestanecké pracovní tábory: Prokop (1949), Ležnice (1950), Svatopluk a tábor XII (1951). V důsledku vyčerpání ložisek uranové rudy byly poměrně záhy rušeny – tábor XII v roce 1954, ostatní o rok později.

Prohlédnout detail
Hradec Králové. Pamětní deska příslušníkům 61. pomocného technického praporu

Hradec Králové Pamětní deska příslušníkům 61. pomocného technického praporu

Pamětní desku příslušníkům Pomocných technických praporů posvětil arcibiskup Karel Otčenášek 5. října 2006 za přítomnosti zástupců města, Konfederace politických vězňů a bývalých příslušníků PTP – VTNP. Autorem černé žulové desky se zlatým písmem a lipovými květy je Petr Polívka. Deska symbolicky umístěná na budově mateřské školy připomíná, že příslušníci detašovaného 61. lehkého praporu PTP Rumburk, ustanoveného 15. dubna 1951, se podíleli v letech 1951 až 1954 také na výstavbě královéhradeckého sídliště Orlická kotlina [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Jáchymov. Expozice Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949–1961

Jáchymov Expozice Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949–1961

Stálá expozice s názvem „Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949–1964“ byla instalována v jáchymovském muzeu v roce 1998 Muzeem třetího odboje Konfederace politických vězňů ČR v Příbrami [viz Příbram. Muzeum třetího odboje]. V letech 2001 až 2004 byla expozice rozšířena a dnes je součástí expozice Jáchymov v zrcadle času v Muzeu Královská mincovna Jáchymov spadajícího pod správu Krajského muzea v Karlových Varech.

Prohlédnout detail
Jáchymov. Historická naučná stezka „Jáchymovské peklo“

Jáchymov Historická naučná stezka „Jáchymovské peklo“

Naučná stezka s názvem Jáchymovské peklo, připomínající život tisíců politických vězňů z pracovních táborů při uranových dolech v okolí Jáchymova, měří 8,5 km a byla s dvanácti zastávkami otevřena v roce 2001. Na jejím vzniku se podílel Hornický spolek Barbora Jáchymov, Klub českých turistů, Úřad města Jáchymov, Úřad města Karlovy Vary a Konfederace politických vězňů. Stezka byla obnovena a rozšířena díky aktivitě občanského sdružení Političtí vězni.cz. a slavnostně odhalena 27. června 2015 v Den památky obětí komunistického režimu za přítomnosti bývalých politických vězňů Hany Truncové, Zdeňka Mandrholce a Františka Wiendla. Stezka vede po žluté značce běžného turistického značení, tvoří ji 17 informačních tabulí. Začíná před kostelem sv. Jáchyma u památníku obětem komunismu [viz Jáchymov. Křížová cesta ke svobodě (pomník Brána svobody a pamětní kameny)], pokračuje okolo místního muzea [viz Jáchymov. Expozice Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949–1961], po dřevěných schodech k dolu Svornost. Dalšími informačními zastaveními jsou mj. tábory Nikolaj, Rovnost a Eliáš, kde stojí šestimetrový kříž a mohyla na památku skautů vězněných v pracovních táborech [viz Jáchymov. Kříž a mohyla].

Prohlédnout detail
Jáchymov. Kříž a mohyla

Jáchymov Kříž a mohyla

Sedmimetrový dřevěný kříž se skautskou lilií a nápisem a postupně vršenou kamennou mohylu byl na paměť vězňů komunistického režimu vztyčen 30. května 1992. Vysvětil jej P. František Krásenský za přítomnosti oldskautů z Karlových Varů a skautů z Jáchymova. Iniciátorem stavby prvního kříže byl Kamil Růžička, kromě něho se na realizaci podíleli další členové karlovarské pobočky Konfederace politických vězňů I. Slavíček, V. Sedláček, S. Jirčík, A. Růžičková, J. Goldmann, L. Blann. O připomínku pečuje skautské středisko Arnika Jáchymov. Aktuální kříž, vztyčený v září 2013, je v pořadí již třetí. Pamětní místo je součástí naučné stezky s názvem Jáchymovské peklo [viz Jáchymov. Historická naučná stezka „Jáchymovské peklo“]. Pamětní místo stojí ve středu území, na kterém se nacházely dva trestanecké pracovní tábory – Eliáš I, který byl zřízen z bývalého tábora pro německé válečné zajatce v červenci 1949 a uzavřen o rok později, a Eliáš II (zřízen 1950, uzavřen 1959).

Prohlédnout detail
Jáchymov. Křížová cesta ke svobodě (pomník Brána svobody a pamětní kameny)

Jáchymov Křížová cesta ke svobodě (pomník Brána svobody a pamětní kameny)

Křížová cesta ke svobodě dedikovaná vězňům uranových dolů vznikla z iniciativy Konfederace politických vězňů, byla odhalena 25. května 1996 ministrem vnitra ČR Janem Rumlem, starostou Jáchymova a posvěcena opatem Vítem Tajovským a převorem Hugo Pitelem. Političtí vězni se zde každoročně setkávají v rámci vzpomínkové akce „Jáchymovské peklo“. Ústřední pískovcová plastika nazvaná Brána svobody zpodobňuje na straně obrácené do náměstí reliéf mříže, klesající mužskou postavu a nápis 1948–89, na odvrácené straně je postava ženská. Na ni navazuje řada pamětních kamenů s názvy a symboly bývalých vězeňských pracovních táborů na Jáchymovsku: Barbora (trny), Bratrství (okovy), Eliáš (mříže), L-Elko [Vykmanov II] (Jidášův měšec), Mariánská (růže), Nikolaj (spoutané ruce), Rovnost (vánoční zvoneček), Svornost (prameny a slzy), Vykmanov [I] (ostnatý drát), Hornoslavkovsku: Ležnice (květiny), Prokop (oprátka), Svatopluk (řetěz), 12 [XII] (svíce) a Příbramsku: Bytíz (koule s řetězem), Vojna (lipová větvička). Autorem pamětního místa je sochař Roman Podrázský. Pamětní místo je součástí naučné stezky s názvem Jáchymovské peklo [viz Jáchymov. Historická naučná stezka „Jáchymovské peklo“].

Prohlédnout detail
Jáchymov. Pamětní deska politickým vězňům

Jáchymov Pamětní deska politickým vězňům

Bývalý vězeňský pracovní tábor Barbora připomíná improvizované pamětní místo odhalené po roce 1989. Od října 1949 do dubna 1951 fungoval u dolu Barbora tábor nucených prací Vršek. V polovině roku 1951 zde byl zřízen tábor Barbora, kdy mimosoudně přikázané osoby k práci v dolu vystřídali vězni. Tábor Barbora byl nejvýše položeným táborem na Jáchymovsku; zdejší tvrdé klimatické podmínky ještě prohlubovaly utrpení vězňů žijících v nevyhovujících dřevěných ubikacích. Tábor byl zrušen k 30. březnu 1957.

Prohlédnout detail
Jáchymov. Symbolický hrob politických vězňů

Jáchymov Symbolický hrob politických vězňů

Původní pamětní místo symbolicky dedikované neznámému politickému vězni bylo vytvořeno městskou organizací Československé strany lidové v Ostrově z podnětu federálního mistra vnitra Richarda Sachra, který Jáchymov navštívil 16. května 1990. Místo bylo vysvěceno 31. května 1990 P. Františkem Krásenským a následně byla sloužena mše za oběti z řad politických vězňů v jáchymovských uranových táborech nucených prací v kostele sv. Jáchyma. Symbolický hrob politických vězňů byl do dnešní podoby později upraven z iniciativy Konfederace politických vězňů.

Prohlédnout detail
Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům

Karviná Pomník Pomocným technickým praporům

Pomník Pomocným technickým praporům, jehož autorem je výtvarník a sochař Ctibor Bayer, byl odhalen 23. května 1998. Pomník byl vysvěcen biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkoviczem. Pomocné technické prapory (PTP) též označované jako Vojenské tábory nucené práce (VTNP) představují formu mimosoudních represí komunistického režimu v 50. letech analogickou k civilním táborům nucených prací (TNP) [viz Brno-střed. Pomník obětem táborů nucených prací]. Smyslem PTP byla izolace politicky nespolehlivých osob mimo běžné armádní útvary a využití jejich pracovní síly na těžké fyzické práce pro armádu (stavba vojenských objektů, práce ve vojenských lesích a kamenolomech) a pro národní hospodářství. Vznik PTP souvisel s prosazováním sovětského modelu řízení armády, akcelerovaném po nástupu Alexeje Čepičky na post ministra národní obrany.

Prohlédnout detail
Korozluky. Pamětní deska obětem pracovního tábora Sedlec

Korozluky Pamětní deska obětem pracovního tábora Sedlec

Deska z leštěné žuly s nápisem a rytou lidskou postavou stojící před ostnatými dráty umístěná na budově obecního úřadu v Korozlukách z iniciativy Okresního úřadu v Mostě byla odhalena v roce 1994 zástupci Konfederace politických vězňů. Vězeňský tábor v Sedlci (dnes součást obce Korozluky) byl jedním z pracovišť věznice Plzeň-Bory. V místním (dnes opuštěném) lomu pro těžbu křemenců pracovali do roku 1954 vězni pro Mostecké keramické závody, n. p.

Prohlédnout detail
Kroměříž. Památník příslušníkům Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací

Kroměříž Památník příslušníkům Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací

Památník příslušníkům Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací s emblémem PTP a s plastikou bezhlavého lidského torza symbolizujícího oběti nucených prací byl odhalen 11. května 2002 z iniciativy Otto Mazura a dalších členů Svazu PTP–VTNP. Autorkou plastiky s názvem Přesvědčení je akademická sochařka Otilie Šuterová-Demelová. Do Pomocných technických praporů zřízených v letech 1950 až 1954 byli zařazováni muži s označením politické nespolehlivosti nastupující povinnou vojenskou službu a později i osoby povolané ke službě v armádě ve formě výjimečných vojenských cvičení [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Kroměříž. Strom milénia s pamětní deskou příslušníkům Pomocných technických praporů

Kroměříž Strom milénia s pamětní deskou příslušníkům Pomocných technických praporů

Vysazení Stromu milénia a instalace pamětní desky k jeho kořenům se uskutečnilo 11. května 2001 v Podzámecké zahradě z iniciativy bývalých příslušníků PTP Otto Mazura, J. Andrýska, J. Janečka a F. Vaníčka. Pomocnými technickými prapory (PTP) či Vojenskými tábory nucených prací (VTPN), určenými pro brance a vojáky s označením politické nespolehlivosti prošlo v letech 1950 až 1954 asi 60 tisíc občanů, pro něž bylo postupně zřízeno20 PTP [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Lešetice. Památník Vojna

Lešetice Památník Vojna

Památník Vojna byl vybudován z rozhodnutí vlády ČR v roce 1999 jako pietní místo připomínající utrpení občanů v době komunistického režimu. V lednu 2001 byl areál bývalého vězeňského tábora při uranovém dole Vojna vyhlášen kulturní památkou a 18. května 2005 po rekonstrukci otevřen veřejnosti. Spravuje jej Hornické muzeum Příbram. Památník zpřístupňuje zrekonstruované objekty, mj. korekci, tzv. bunkr, ošetřovnu, kulturní dům či ubytovací prostory. V budově bývalého velitelství je umístěna expozice přibližující dějiny komunistické perzekuce po únoru 1948, na níž se podílela Konfederace politických vězňů ČR a Muzeum třetího odboje [viz Příbram. Muzeum třetího odboje]. V roce 2007 zde byly instalovány plastiky akademického malíře Jiřího Sozanského převezené z areálu věznice ve Valdicích [viz Valdice. Pomník obětem komunismu a politickým vězňům].

Prohlédnout detail
Libavá. Pomník 53. pomocnému technickému praporu

Libavá Pomník 53. pomocnému technickému praporu

Žulový pomník upomínající na 53. prapor PTP byl v centru města Libavá odhalen 6. června 2002 z iniciativy Svazu PTP–VNTP. Vojenský prostor Libavá byl jedním ze čtyř míst (dále Mimoň, Svatá Dobrotivá, Lešť), kde byly od 1. září 1950 umístěny Pomocné technické prapory určené pro politicky nespolehlivé muže, povolané k plnění povinné základní vojenské služby [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Mírov. Pamětní deska politickým vězňům 1939–1989

Mírov Pamětní deska politickým vězňům 1939–1989

Pamětní deska politickým vězňům na vstupním objektu do věznice byla odhalena v roce 1994 z iniciativy Vězeňské služby ČR, Konfederace politických vězňů, Sdružení bývalých politických vězňů a Svazu bojovníků za svobodu. Věznice Mírov byla v období komunistického režimu místem výkonu trestu odnětí svobody odsouzených mužů (včetně duchovních) za trestné činy proti státu v letech 1949–1950 (zák. č. 231/1948 Sb.) a za trestné činy proti republice v letech 1950–1989 (zák. č. 86/1950 Sb., zák. č. 140/1961 Sb.).

Prohlédnout detail
Mořina. Památník politickým vězňům

Mořina Památník politickým vězňům

Památník politickým vězňům stojící na hraně nad lomem Mexiko tvoří hrubě osekaný blok kamene s reliéfním nápisem, v jeho vrchní části je prosekaný otvor ve tvaru mříže. Autorem památníku, jenž byl odhalen 30. června 2001 z iniciativy tehdejšího místopředsedy Konfederace politických vězňů Ing. Františka Šedivého, je akad. sochař Petr Váňa. Pomník finančně podpořily Lomy Mořina, a.s., vede k němu žlutá turistická trasa z Mořiny. U pomníku je umístěna informační tabule. Tábor Mořina byl jedním z pracovních útvarů věznice Praha-Pankrác, v němž odsouzení pracovali pro vápenku národního podniku Železnorudné doly Nučice. Místo je známé také jako Trestanecký lom, neboť zde byl provozován trestanecký pracovní tábor za druhé světové války a v krátké době po válce také pracovní tábor pro německé zajatce. Političtí vězni komunistického režimu jej pro extrémně tvrdé podmínky nazývají Českým Mauthausenem.

Prohlédnout detail
Most. Pamětní deska vojenským obětem komunismu

Most Pamětní deska vojenským obětem komunismu

Mramorová veduta se zlatým nápisem, emblémem vojenských táborů nucených prací, lipovými listy a rytým portrétem zastřeleného příslušníka 59. PTP byla odhalena v roce 1994, kdy byla založena tradice každoročního setkávání členů Svazu PTP – VNTP. V roce 2007 byl pomník po demolici mostecké kasární zdi, u které byl umístěn, instalován na stávající místo před městským muzeem a slavnostně vysvěcen. Lehký 59. pomocný technický prapor Most-Bílina byl zřízen 15. dubna 1951 především pro osoby povolané na tzv. výjimečné vojenské cvičení. Jeho jednotlivé roty byly dislokovány po celém území severozápadních Čech, například v Žatci, Postoloprtech, Kadani, Teplicích, Podbořanech, Slaném, Karlových Varech, Teplé a Stříbře. Vojáci pracovali především u vojenských stavebních podniků na bytové a další výstavbě. Okolnosti tragické události, při které byl 10. května 1952 smrtelně postřelen členem vojenské eskorty v mosteckých kasárnách František Niedermertl (*1930), prověřoval Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Prohlédnout detail
Ostrava. Pomník vojenským hornickým praporům PTP

Ostrava Pomník vojenským hornickým praporům PTP

Pomník tvoří zděný hranol s bronzovou deskou, jeho autorem je malíř a sochař Ctibor Bayer, sám bývalý příslušník PTP. Deska zpodobňuje symboly nucené práce v dolech: emblém vojenských hornických praporů, hornický kahan i paži s okovy s přetrženým okem řetězu. Pomník byl odhalen 3. dubna 1997 před budovou bývalého ředitelství Ostravsko-karvinských dolů. Vojenské hornické tábory nucených prací byly klasifikované jako těžké (důlní) pomocné technické prapory. K 1. říjnu 1950 byly vytvořeny čtyři důlní PTP (55. a 56. PTP v Ostravě, 57. PTP v Kladně a 58. v Mostě, v další fázi ještě 61. PTP v Ostravě). Po reorganizaci v roce 1951 byla zřízena 55. pomocná technická skupina Ostrava, pod níž patřilo pět technických praporů (I. a V. Orlová, II. a III. Karviná a IV. Radvanice) [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Ostrava. Pomník vojenským hornickým praporům PTP a dolu Ludvík

Ostrava Pomník vojenským hornickým praporům PTP a dolu Ludvík

Pomník je věnován připomínce těžké práce horníků a příslušníků Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací v letech 1951–1954 v dolu Ludvík. Byl slavnostně odhalen a vysvěcen 6. září 2006 z iniciativy městských obvodů Radvanice a Bartovice, Svazu PTP a IV. praporu PTP Dolu Ludvík Radvanice. Pamětní desku, jež je instalována na bludném kameni, zhotovil Vladimír Prokeš. Příslušníci PTP a VTNP představovaly pro armádu zdroj velmi levných a v podstatě bezprávných pracovních sil [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům; Ostrava. Pomník vojenským hornickým praporům PTP].

Prohlédnout detail
Ostrov-Vykmanov. Pamětní deska na „věži smrti“

Ostrov-Vykmanov Pamětní deska na „věži smrti“

Pamětní deska byla odhalena 29. května 1993 Konfederací politických vězňů. Věž smrti se stala v roce 2008 národní kulturní památkou, je jedním ze symbolů utrpení politických vězňů v uranových dolech. Tábor Vykmanov s krycím označením L byl založen v únoru 1951 jako pracoviště, kde se v tzv. Rudé věži či Věži smrti drtila a třídila uranová ruda vytěžená v jednotlivých jáchymovských dolech. Zde se také připravovaly dopravní transporty do Sovětského svazu: tzv. čistá ruda se plnila do plechových barelů, méně kvalitní se volně nakládala na vagóny. Práce v drtírně patřila ke zdravotně nejrizikovějším, vězni – mezi nimi mnoho duchovních či odsouzených k trestům v rámci výkonu trestu (např. tzv. útěkáři) – zde přicházeli do bezprostředního styku s radioaktivním prachem. Tábor byl zrušen v květnu 1956.

Prohlédnout detail
Ostrov. Památník obětem násilí

Ostrov Památník obětem násilí

Památník v kapli sv. Floriána byl zpřístupněn v roce 2007, po rozsáhlé rekonstrukci a obnově areálu piaristického kláštera v Ostrově. O jeho zřízení rozhodly rada a zastupitelstvo města, je dedikován českým a německým obyvatelům Ostrovska a všem perzekvovaným z národnostních, rasových, politických nebo náboženských důvodů v průběhu 20. století. Kapli vysvětil plzeňský biskup František Radkovský a je přístupná jako součást prohlídkové trasy kláštera. Památník připomíná násilné události, které zasáhly region v období od první světové války do pádu komunistického režimu. Schraňuje mj. také Křížovou cestu – malé kamenné reliéfy –, kterou vytvořil sochař, politický vězeň a oběť vykmanovské třídírny rud Jaroslav Šlezinger během práce na sousoší pro ostrovský Dům kultury [viz Jemnice. Pomník Jaroslavu Šlezingerovi]. Poválečné období Ostrovska je spojeno především s odsunem německého obyvatelstva a s rozvojem těžby uranové rudy, jejíž vývoz do Sovětského svazu umožnila mezivládní dohoda z podzimu 1945. V bezprostřední blízkosti „starého“ Ostrova se započalo s výstavbou sídlišť pro pracovníky národního podniku Jáchymovské doly (1946). Po roce 1948 byl „nový“ Ostrov z velké části budován vězni, včetně osob odsouzených komunistickým režimem z politických důvodů [viz Ostrov. Pamětní deska politickým vězňům]. V letech 1949–1951 vznikly ve Vykmanově (dříve Weidmesgrün, nyní součást Ostrova) dva vězeňské tábory: Vykmanov I (krycí označení C) a Vykmanov II (L) [viz Ostrov-Vykmanov. Pamětní deska na „věži smrti“].

Prohlédnout detail
Ostrov. Pamětní deska politickým vězňům

Ostrov Pamětní deska politickým vězňům

Bílá mramorová deska se zlatým nápisem věnovaná politickým vězňům byla odhalena z iniciativy Konfederace politických vězňů 29. května 1993. Poválečné období Ostrovska je spojeno především s odsunem německého obyvatelstva a s rozvojem těžby uranové rudy. V bezprostřední blízkosti „starého“ Ostrova se započalo s výstavbou sídlišť pro pracovníky národního podniku Jáchymovské doly (1946). Po roce 1948 byl „nový“ Ostrov z velké části budován vězni, včetně osob odsouzených komunistickým režimem z politických důvodů. Výstavbu nového moderního města ve stylu socialistického realismu prováděli odsouzení internovaní ve vězeňském táboře Vykmanov I (C), jenž byl zřízen k březnu 1949 [viz Ostrov. Památník obětem násilí].

Prohlédnout detail
Postoloprty. Pamětní deska příslušníkům 59. pomocného technického praporu

Postoloprty Pamětní deska příslušníkům 59. pomocného technického praporu

Terrazzová deska byla odhalena za účasti starosty Miroslava Hyláka 11. května 2007 z iniciativy bývalých členů PTP Josefa Sochora, Zdeňka Ouška a dalších a města Postoloprty. Tři roty lehkého 59. pomocného technického praporu Most-Bílina, zřízeného 15. dubna 1951, byly umístěné v Postoloprtech v ubytovně Moskva (dnešní restauraci Flamengo) a v dalších  objektech ve městě.

Prohlédnout detail
Praha 6. Pamětní deska příslušníkům Pomocných technických praporů

Praha 6 Pamětní deska příslušníkům Pomocných technických praporů

Pamětní deska z červené leštěné žuly se zlaceným rytým textem a znakem PTP v horní části je umístěna vlevo od vchodu do plaveckého bazénu ve sportovním areálu Juliska. Byla odhalena 29. června 2011 za přítomnosti řady hostů z Kanceláře prezidenta republiky, Armády ČR, ministerstva obrany, městské části Prahy 6, Asociace vojáci společně, Svazu PTP ČR a ASC Dukla. Pamětní desku, kterou vyrobilo Kamenictví Martin Šrajer z Páleče u Zlonic, posvětil bývalý člen PTP řeholník P. Jordán Jaromír Vinklárek. Příslušníci PTP se podíleli v letech 1952 až 1954 na výstavbě původně vojenského hotelu Družba (dnes International Praha) v Praze Dejvicích, sportovního areálu Juliska a vojenských bytových domů v ulicích Zelená a Kotěrova [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Praha 6. Pamětní deska příslušníkům Pomocných technických praporů

Praha 6 Pamětní deska příslušníkům Pomocných technických praporů

Deska z šedé leštěné žuly s rytým textem a znakem PTP v horní části je umístěna v atriu pavilonu A Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích. Byla odhalena 18. srpna 2009 náměstkem ministra obrany Františkem Padělkem, ředitelem ÚVN plukovníkem Štefanem Brunclíkem a předsedou Svazu PTP Vladimírem Lopaťukem. Desku posvětil emeritní biskup litoměřický Josef Koukl. Do Pomocných technických praporů (PTP) byli od roku 1950 povoláváni politicky nespolehliví branci či záložníci, kteří pracovali především v hornictví a stavebnictví, například v letech 1952 až 1954 se podíleli na stavbě Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Praha 6. Pamětní deska příslušníkům Pomocných technických praporů z řad kněží

Praha 6 Pamětní deska příslušníkům Pomocných technických praporů z řad kněží

Deska z červené švédské žuly na výšku s rytým zlaceným textem byla instalována dne 14. června 2010. Iniciátorem a autorem textu byl pan Karel Šťáva, sám bývalý příslušník PTP. Desku vyrobilo Kamenictví Martin Šrajer z Páleče u Zlonic. V rámci opatření proti církvi bylo v červnu 1950 rozhodnuto o povolání bohoslovců, řeholníků a kněží k výkonu prezenční vojenské služby, a to bez ohledu na jejich zdravotní stav nebo jiné formy odkladů. První branci rukovali 5. září 1950 a byli zařazováni do speciálních odloučených rot (dobově nazývaných „kněžských“ či „farářských“), aby nemohli duchovně působit na ostatní vojáky. Po složení přísahy a bez jakéhokoliv výcviku byli odesíláni do stavebnictví a průmyslu stavebních hmot. Jejich pobyt u jednotek PTP výrazně překračoval dvouletý vojenský výcvik [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Příbram. Muzeum třetího odboje

Příbram Muzeum třetího odboje

Muzeum třetího odboje je vědeckým a kulturně osvětovým ústavem Konfederace politických vězňů založeným v únoru 1991 a zpřístupněným v květnu 1992. Muzejní expozice je věnována osudům politických vězňů v uranových dolech v letech 1948–1968, žen ve třetím odboji a ve věznicích v období 1948–1968 a československých občanů odvlečených na sklonku druhé světové války do sovětských gulagů. Muzeum spravuje detašovanou expozici v klášteře premonstrátů v Teplé [viz Teplá. Expozice Duchovenstvo ve věznicích a koncentračních táborech 1948–1989], iniciovalo expozici o práci politických vězňů v uranových dolech na Jáchymovsku, kterou nyní spravuje Muzeum Karlovy Vary [viz Jáchymov. Expozice Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949–1961]. V letech 1999–2005  se také podílelo na vzniku stálé expozice o komunistické perzekuci v letech 1948–1968 v bývalém vězeňském táboře Vojna [viz Lešetice. Památník Vojna].

Prohlédnout detail
Příbram. Památník politickým vězňům

Příbram Památník politickým vězňům

Památník byl odhalen 25. února 1993 z iniciativy města Příbram a Konfederace politických vězňů. Připomíná oběti zdejších vězeňských táborů Vojna a Bytíz. V období 1955–1960 byly na příbramském hřbitově anonymně pohřbeny dvě desítky politických vězňů, kteří zemřeli – nejčastěji na následky pracovních úrazů – během nuceného nasazení v příbramských táborech [viz Lešetice. Památník Vojna].

Prohlédnout detail
Smečno. Pamětní deska příslušníkům 57. pomocného technického praporu

Smečno Pamětní deska příslušníkům 57. pomocného technického praporu

Terrazzová pamětní deska s rytým textem je umístěna v bráně zámku ve Smečně. Hlavním iniciátorem instalace desky, která byla odhalena dne 7. května 2000, byl bývalý příslušník 57. PTP pan Karel Šťáva. 57. PTP Libušín-Kladno vznikl 1. října 1950 jako tzv. těžký prapor, jehož příslušníci, politicky nespolehliví branci a záložníci, pracovali v dolech na Kladensku. Těžké prapory nahrazovaly Vojenské báňské oddíly (VBO), které existovaly v letech 1946–1951 a byly sestavované z vojáků základní služby pro pomoc při těžbě uhlí. 57. PTP Libušín-Kladno zanikl od 1. května 1954 [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům].

Prohlédnout detail
Stříbro. Pamětní deska příslušníkům 52. pomocného technického praporu

Stříbro Pamětní deska příslušníkům 52. pomocného technického praporu

Terrazzová deska s rytým textem a znaky města Stříbra a PTP v horní části je umístěna na vstupní bráně do objektu bývalých kasáren ve Stříbře a byla odhalena 6. května 2008. Iniciátorem vzniku desky byl Igor Karen, bývalý příslušník PTP, investorem město Stříbro. Část příslušníků 52. PTP, který vznikl jako lehký prapor Svatá Dobrotivá 1. září 1950, byla dislokována ve Stříbře a podílela se na výstavbě kasáren, městských bytů, vodojemu, vodárny i kanalizace.

Prohlédnout detail
Svatý Jan pod Skalou. Pamětní deska obětem komunismu

Svatý Jan pod Skalou Pamětní deska obětem komunismu

Pamětní deska obětem komunismu byla odhalena 21. května 2005 obcí Svatý Jan pod Skalou, Svatojánskou společností a Konfederací politických vězňů. V bývalém benediktýnském klášteře ve Svatém Janu pod Skalou byl na podzim 1949 zřízen tábor nucených prací (TNP), zatímco šest místních řeholníků bylo přestěhováno do místního mlýna (na jaře 1950 byli odvezeni k internaci v Želivi a Oseku). Tábor, jenž sloužil jako také jako sběrný, byl zrušen již k 31. prosinci 1950, především mladí muži přikázaní do svatojánského tábora pracovali v okolních vápencových lomech či v blízkých železárnách v Králově Dvoře.

Prohlédnout detail
Sýrovice. Pamětní deska vězňům zemědělského pracovního tábora

Sýrovice Pamětní deska vězňům zemědělského pracovního tábora

Deska z lesklého kovu s nápisem, obtočená ostnatým drátem, byla odhalena 17. listopadu 2009 v místech, kde se v letech 1958–1968 nacházely objekty vězeňského zemědělského tábora. Jejím iniciátorem byl vězeň-pamětník Ladislav Nykl (1944–2016). Pamětní deska se na místě původní instalace nenachází, fotografie z odhalení laskavě poskytl Žatecký deník. Zatímco na počátku éry budování uranového průmyslu byly jiné pracovní tábory při průmyslových a zemědělských podnicích rušeny, aby co největší počet vězňů mohl být nasazen v uranových dolech, v souvislosti s utlumováním těžby byli naopak „nadbyteční“ vězni umisťováni jinam. V roce 1958 vzniklo několik zemědělských pracovních táborů fungujících (do roku 1961) jako pobočky ústředního tábora při uranových dolech. Na Žatecku a Lounsku např. kromě Sýrovic také v Novém Sedle a Drahonicích, kde se odsouzení podíleli na produkci řepy či chmele. Po roce 1961 byly provozovány jako samostatné vězeňské útvary.

Prohlédnout detail
Zaječov (Svatá Dobrotivá). Pomník příslušníkům 52. pomocného technického praporu

Zaječov (Svatá Dobrotivá) Pomník příslušníkům 52. pomocného technického praporu

Pomník 52. pomocnému technickému praporu byl v Zaječově odhalen 4. října 2001 z iniciativy Svazu PTP – VTNP a Vojenských lesů a je umístěn nad svatodobrotivským klášterem. Pomník, jehož autorem je architekt Jiří Rathouský, tvoří na kamenech umístěné dvě bronzové desky. První nese označení místního PTP (v podobě vojenské výložky), druhá nápis připomínající jeho historii. 52. pomocný technický prapor ve Svaté Dobrotivé patřil mezi první čtyři útvary PTP [viz Karviná. Pomník Pomocným technickým praporům], které vznikly 1. září 1950 reorganizací tzv. silničních praporů ženijního vojska, v nichž byli od srpna 1948 soustřeďováni politicky nespolehliví odvedenci k nucené práci. Prapor sestával z pěti rot, z nichž jednu (tzv. kněžskou) tvořili především řeholníci svezení z internačních táborů, kteří tak byli izolováni od ostatního mužstva a podíleli se např. na stavbě silnice ve Strašicích. „Standardní“ roty pracovaly na různých místech západních a středních Čech, např. ve Strašicích, Lešanech, Stříbře [viz Stříbro. Pamětní deska příslušníkům 52. pomocného technického praporu], stavěli vojenskou nemocnici v Plzni, ale i obytné domy v Praze Vokovicích. Ubytovací objekty 52. PTP vznikly na místě bývalého sběrného a vězeňského tábora zřízeného německou okupační správou v době protektorátu. Po zrušení Pomocných technických praporů v roce 1954 byl místní PTP přeměněn v 52. technický prapor, jehož velitelství bylo v roce 1956 přemístěno do Stružné u Karlových Varů. Svatá Dobrotivá však nadále zůstala posádkou odloučených jednotek.

Prohlédnout detail

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru